Báo Cáo Tổng Hợp Tiếng Anh Là Gì

     

Lập báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh là yêu cầu quan trọng của người sử dụng muốn bắt tay hợp tác với nhà chi tiêu nước ngoài. Bởi vì vậy, đấy là một kỹ năng cần thiết mà nhiều doanh nghiệp yêu mong kế toán của bản thân phải có.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng hợp tiếng anh là gì


*

Trong bài viết này, cửa hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập report tổng hợp bởi tiếng Anh. Qua đó, hỗ trợ các bạn làm nghề kế toán lạc quan ứng tuyển chọn vào những công ty trung bình cỡ.

Học giải pháp lập báo cáo tổng hợp bởi tiếng Anh qua cấu tạo chung

Đầu tiên, trước lúc đi vào biện pháp làm các bạn cần phải biết báo cáo tài bao gồm tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh report tài chủ yếu hay report tổng hòa hợp là FINANCIAL STATEMENTS. Là bảng tổng hợp report sức khỏe tài chính của người tiêu dùng cho những bên hữu quan. 

Về cấu trúc, bảng báo cáo này bao gồm 3 phần là: 

Balance Sheet (Bảng phẳng phiu kế toán)Income Statement (Báo cáo tác dụng của chuyển động kinh doanh)Cash Flows Statement (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) 

Cách lập báo cáo bằng giờ Anh theo từng phân mục

Ở phần này, cửa hàng chúng tôi sẽ trình làng cho chúng ta cấu trúc của từng bảng report con. Đồng thời, phiên âm từng thể loại của report ra tiếng Anh. 

Balance Sheet (Bảng bằng phẳng kế toán)

TÀI SẢN – ASSETSA.TÀI SẢN NGẮN HẠN – CURRENT ASSETS

chi phí và các khoản tương tự tiền-Cash & cash equivalents

Tiền – Cash

Các khoản tương đương tiền – Cash equivalents

Đầu tư tài chính thời gian ngắn – Short-term investments

Chứng khoán sale – Securities held – for – trading

Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán kinh doanh – Provision for securities

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Held-to-maturity investments 

Các khoản phải thu thời gian ngắn – Current receivables

Phải thu ngắn hạn của chúng ta – Trade receivables 

Trả trước cho người bán thời gian ngắn – Advances lớn suppliers

Phải thu nội bộ ngắn hạn – Receivables from related parties

Phải thu theo quy trình tiến độ kế hoạch HĐXD – Receivables from construction contract

Phải bỏ túi cho vay thời gian ngắn – Receivables from short-term loans

Các khoản đề xuất thu khác – Other receivables

Dự phòng cần thu thời gian ngắn khó đòi – Provision for bad debts

Tài sản thiếu chờ xử trí – Shortage of assets awaiting resolution

sản phẩm tồn kho-Inventories

Hàng tồn kho-Inventories

Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho – Provision for obsolete inventories 

Tài sản ngắn hạn khác – Other current assets

Chi phí tổn trả trước thời gian ngắn – Short-term prepaid expenses

Thuế GTGT được khấu trừ – Value added tax deductibles

Thuế và những khoản bắt buộc thu công ty nước – Statutory obligations

Giao dịch giao thương lại trái phiếu chính phủ – Trading Government bonds

Tài sản thời gian ngắn khác – Other current assets

B.

Xem thêm: Bột Năng Có Phải Là Bột Sắn Dây, Bột Năng Là GìXem thêm: Bật Mí Cách Làm Gà Rán Kiểu Kfc Tại Nhà Giòn Cay Bằng Nồi Chiên Không Dầu

TÀI SẢN DÀI HẠN – NON-CURRENT ASSETS

những khoản bắt buộc thu dài hạn – Non – Current receivables

Phải thu lâu năm hạn của bạn – Long term trade receivables 

Trả trước cho tất cả những người bán lâu dài – Long term advance to lớn suppliers

Vốn marketing ở đơn vị chức năng trực thuộc – Working capital from subunits

Phải thu nội bộ dài hạn – Long term receivables from related parties

Phải thu về giải ngân cho vay dài hạn – Long term loan receivables

Phải thu lâu năm khác – Long term other receivables 

Dự phòng đề nghị thu nhiều năm hạn cạnh tranh đòi – Provision for bad debts

Tài sản cố định – Fixed assets

Tài sản cố định hữu hình – Tangible fixed assets

 Nguyên giá – Cost Giá trị hao mòn lũy kế – Accumulated depreciation

Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính – Fixed assets of finance leasing

 Nguyên giá bán – CostGiá trị hao mòn lũy kế – Accumulated depreciationTài sản cố định vô hình – Intangible fixed assets Nguyên giá chỉ – Cost Giá trị hao mòn lũy kế – Accumulated depreciation

Bất cồn sản chi tiêu – Investment properties

Nguyên giá – CostGiá trị hao mòn lũy kế – Accumulated depreciation

gia sản dở dang lâu dài – Long term assets in progress

Chi giá thành sản xuất, kinh doanh dở dang lâu năm – Long term work in progress

Chi phí thi công cơ bản dở dang – Long term construction in progress

Đầu tứ tài chính dài hạn – Long-term investments

Đầu bốn vào công ty con – Investments in subsidiary

Đầu tứ vào công ty liên doanh, link – Investments in joint-venture, associates

Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác – Other long-term investments

Dự phòng đầu tư chi tiêu tài chính dài hạn – Provision for long-term investments

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn – Held-to-maturity investments

gia tài dài hạn không giống – Other long-term assets

Chi giá thành trả trước dài hạn – Long-term prepaid expenses

Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại – Deferred tax assets

Thiết bị, đồ gia dụng tư, phụ tùng thay thế dài hạn – LT equipment, materials và spare parts

Tài sản lâu dài khác – Other long-term assets

Lợi thế thương mại – Goodwill

TỔNG CỘNG TÀI SẢN – TOTAL ASSETS

NGUỒN VỐN – RESOURCESC. NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES

Nợ thời gian ngắn – Current liabilities

Phải trả người bán thời gian ngắn – Trade payables

Người cài đặt trả chi phí trước thời gian ngắn – Advances from customers

Thuế và các khoản cần nộp đơn vị nước – Statutory obligations

Phải trả tín đồ lao đụng – Payables to employees

Chi phí phải trả ngắn hạn – Accrued expenses

Phải trả nội bộ thời gian ngắn – Payables to related parties

Phải trả theo tiến trình kế hoạch HĐXD – Payables from construction contract

Doanh thu không thực hiện thời gian ngắn – Short-term deferred revenue

Các khoản đề xuất trả ngắn hạn khác – Other ST payables

Vay với nợ mướn tài chính thời gian ngắn – Short-term loan và payable for finance leasing

Dự phòng bắt buộc trả ngắn hạn – Provision for ST payable

Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh – Reward và welfare funds

Quỹ định hình giá – Stabilization fund

Giao dịch giao thương lại trái phiếu chính phủ nước nhà – Trading Government bonds

Nợ lâu dài – Non-current liabilities

Phải trả người cung cấp dài hạn – Long term trade payables

Người cài trả tiền trước dài hạn – Long term advance to customers

Chi phí phải trả dài hạn – Long term accruals

Phải trả nội cỗ về vốn sale – Working capital from subunits

Phải trả nội cỗ dài hạn – Long term payables to related parties

Doanh thu chưa tiến hành dài hạn – Long term deferred revenue

Phải trả lâu dài khác – Other long term liabilities

Vay và nợ thuê tài thiết yếu dài hạn – Long term loans & debts

Trái phiếu chuyển đổi – Convertible bond

Cổ phiếu khuyến mãi – Preference shares

Thuế thu nhập hoãn lại yêu cầu trả – Deferred tax liabilities

Dự phòng buộc phải trả dài hạn – Provision for bad debts

Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ – The development of science and technology fund

*

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU – OWNER’S’ EQUITY

Vốn chủ sở hữu – Capital

Vốn góp của chủ download – Contributed chartered capital

-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết – Ordinary shares

-Cổ phiếu chiết khấu – Preference shares

Thặng dư vốn cổ phần – share premium

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu – share premium

Vốn khác của chủ sở hữu – Other equity

Cổ phiếu quỹ – Treasury shares

Chênh lệch nhận xét lại gia tài – Asset revaluation difference

Chênh lệch tỷ giá hối đoái – Foreign exchange gain/loss

Quỹ chi tiêu phát triển – Supplementary capital reserve fund

Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp – Financial reserve fund

Quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu – Other fund of owners’ equity

Lợi nhuận sau thuế chưa bày bán – Undistributed earnings

-LNST chưa phân phối lũy kế đến vào cuối kỳ trước – Previous year undistributed earnings

-LNST chưa trưng bày kỳ này – This year undistributed earnings

Nguồn vốn đầu tư XDCB – Construction investment fund

Nguồn kinh phí đầu tư và các quỹ không giống – Other fund

Nguồn ngân sách đầu tư – Other fund

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ – Fixed assets arising from other fund

E. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT – NON CONTROLLING INTEREST

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN – TOTAL LIABILITIES & OWNERS’ EQUITY

Income Statement (Báo cáo công dụng của chuyển động kinh doanh)

Doanh thu bán hàng & hỗ trợ dịch vụ – Revenue from sale of goods and rendering of services

Các khoản sút trừ lệch giá – Deductions

Doanh thu thuần bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ – Net revenue from sale of goods và rendering of services

Giá vốn hàng buôn bán – Costs of goods sold và services rendered

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ – Gross profit from sale of goods and rendering of services

Doanh thu vận động tài chủ yếu – Income from financial activities

Chi giá tiền tài bao gồm – Expenses from financial activities

 – vào đó: giá thành lãi vay – In which: Interest expenses

Chi phí bán sản phẩm – Selling expenses

Chi phí quản lý doanh nghiệp – General và administrative expenses

Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh – Operating profit

Thu nhập khác – Other income

Chi chi phí khác – Other expenses

Lợi nhuận khác – Other profit

Phần lãi (lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh – chia sẻ in profits of associates

Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế – Net profit before tax

Chi tổn phí thuế TNDN hiện nay hành – Current corporate income tax expense

Chi mức giá thuế TNDN hoãn lại – Deferred corporate income tax expense

Lợi nhuận sau thuế TNDN – Net profit after tax

Lợi nhuận sau thuế của người sử dụng mẹ – Net profit after tax of the parent

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát và điều hành – Equity holders of NCI

Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu – Basic earnings per nói qua

Lãi suy giảm trên cổ phiếu – Diluted EPS

Cash Flows Statement (Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ) 

Lưu chuyển khoản từ hoạt động kinh doanh – CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

lợi nhuận trước thuế – Net profit before tax

Điều chỉnh cho những khoản – Adjustments for

Khấu hao tài sản cố định và thắt chặt và BĐSĐT – Depreciation và amortisation

Các khoản dự phòng – Provision for decline in value of investments

(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ – Unrealised foreign exchange losses

(Lãi)/lỗ thanh lý tài sản thắt chặt và cố định – (Gain) loss on disposal of assets

(Lãi)/lỗ tự hoạt động chi tiêu – Gain from disposal of equity investments in other entities

Phần roi trong công ty links – chia sẻ of loss in associates

Chi mức giá lãi vay mượn – Interest expenses

Thu nhập lãi vay mượn – Interest income

Khấu hao lợi thế thương mại – Goodwill amortization

Các khoản kiểm soát và điều chỉnh khác – Other adjustment

Lợi nhuận/(lỗ) từ chuyển động kinh doanh trước thay đổi VLĐ – Operating income before changes in working capital

(Tăng)/giảm các khoản yêu cầu thu – Decrease/(increase) in receivables

(Tăng)/giảm sản phẩm tồn kho – Decrease/(increase) in inventories

Tăng/(giảm) những khoản nên trả – Increase in payables

(không kể lãi vay cần trả, thuế TNDN bắt buộc nộp) – (not included interest expenses và income tax payables)

(Tăng)/giảm giá thành trả trước – Decrease/(Increase) in prepaid expenses

(Tăng)/giảm hội chứng khoán kinh doanh – Decrease/(Increase) in securities held for trading

Tiền lãi vay đã trả-Interest paid

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp – Enterprise income tax paid

Tiền thu không giống từ vận động kinh doanh – Other income from business activities

Tiền đưa ra khác cho chuyển động kinh doanh – Other cash inflows/(outflows) from operating activities

Lưu chuyển khoản từ hoạt động đầu tư chi tiêu – CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Tiền chi để mua sắm, kiến thiết TSCĐ và các tài sản dài hạn khác – Purchase and construction of fixed assets and other long-term assets

Tiền thu tự thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ và những tài sản lâu dài khác – Proceeds from disposals of assets

Tiền bỏ ra cho vay, mua những công ráng nợ của đơn vị khác – Loans provided khổng lồ related parties và other

Tiền tịch thu cho vay, buôn bán lại các công núm nợ của đơn vị chức năng khác – Collection of loans provided lớn related parties & other

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác – Payments for equity investments in other entities 

Tiền thu hồi chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác – Proceed from collection investment in other entity

Tiền thu lãi đến vay, cổ tức với lợi nhuận được chia – Interest and dividend received

Lưu giao dịch chuyển tiền từ chuyển động tài chủ yếu – CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Tiền thu từ thi công cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ cài đặt – Proceeds from issuance of ordinary shares

Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của khách hàng đã kiến tạo – Money to return contributed capital to lớn owners, buy back shares of the issued enterprise

Tiền thu từ bỏ đi vay – Proceeds from bond issuance & borrowings

Tiền trả nợ cội vay – Payments of loan

Tiền trả nợ cội thuê tài thiết yếu – Payments for principal of finance leaser

Cổ tức, lợi nhuận vẫn trả mang lại chủ sở hữu – Dividend paid to owner

Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ – Net cash increase/(decrease)

Tiền và tương tự tiền đầu kỳ – Cash and cash equivalents at the beginning of the period

Ảnh hưởng trọn của đổi khác tỷ giá hối đoái quy thay đổi ngoại tệ – Impact of exchange rate fluctuation

Tiền và tương tự tiền cuối kỳ – Cash and cash equivalents at the over of the period

Các thuật ngữ cần phải biết khi lập báo cáo bằng giờ đồng hồ Anh

Khi làm báo cáo tổng hợp bởi tiếng đứa bạn sẽ hay hay phát hiện các thuật ngữ chăm ngành. Để sử dụng đúng chuẩn từ ngữ trong báo cáo tổng hợp, các bạn nên cố kỉnh vững các từ cơ bạn dạng sau:

Thu chi trong tiếng Anh là gì? – revenue và expenditureTrợ lý sale tiếng Anh là gì? – Business assistantBáo cáo tổng hợp tiếng Anh là gì? – Synthesis reportLập báo cáo tiếng Anh là gì? – ReportLũy kế tiếng Anh là gì? – AccumulatedQuý doanh nghiệp tiếng Anh là gì? – Your company

Trên phía trên là toàn thể kiến thức về cách lập báo cáo tổng hợp bằng tiếng Anh. Hy vọng bài viết giúp ích cho những bạn.