OXIT CAO NHẤT CỦA NGUYÊN TỐ R CÓ DẠNG R2O7

     Bạn đang xem: Oxit cao nhất của nguyên tố r có dạng r2o7

Oxit tối đa của nguyên tố R thuộc team VIA có 60% oxi về khối lượng. Hãy xác định nguyên tố R và viết bí quyết oxit cao nhất


Nguyên tử của thành phần X có cấu hình electron phần ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nhân tố X với hiđro, X chiếm phần 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của yếu tố X vào oxit tối đa là


Nguyên tử R tạo nên cation R+. Cấu hình electron làm việc phân phần ngoài cùng của R+(ở tâm lý cơ bản) là 2p6. Tổng cộng hạt sở hữu điện trong nguyên tử R là


Hòa tan trọn vẹn 6,645 gam tất cả hổn hợp muối clorua của hai sắt kẽm kim loại kiềm thuộc nhì chu kì tiếp nối nhau vào nước được hỗn hợp X. Cho toàn cục dung dịch X tính năng hoàn toàn với dung dịch AgNO3(dư), chiếm được 18,655 gam kết tủa. Tìm 2 kim loại kiềm


Một yếu tắc R có thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p4, cách làm hợp chất của R với hiđro và bí quyết oxit cao nhất là:


A, B là 2 sắt kẽm kim loại nằm ở cả hai chu kỳ tiếp tục thuộc đội IIA. Mang lại 4,4 gam một lếu hợp bao gồm A với B công dụng với dung dịch HCl 1M (dư) nhận được 3,36 lít khí (đktc). Hai kim loại đó là


Oxit cao nhất của một yếu tắc ứng với công thức R2O5. Hợp chất của nó với hidro là một trong chất có thành phần không thay đổi với R chiếm phần 82,35% cùng H chiếm 17,65% về khối lượng. Tìm nguyên tố R


Cho 6,4 g các thành phần hỗn hợp hai kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kì liên tiếp, chức năng hết với dung dịch HCl dư nhận được 4,48 lít khí hiđro (đktc). Các kim một số loại đó là
Xem thêm: Em Hãy Nêu Nội Dung Của Bản Vẽ Lắp Bao Gồm, Em Hãy Nêu Nội Dung Bản Vẽ Lắp

Hai nhân tố X, Y đứng tiếp đến nhau trong một chu kì trực thuộc bảng tuần hoàn, có tổng điện tích dương là 25. địa chỉ của X cùng Y vào bảng tuần trả là vị trí nào sau đây


Nguyên tố R có hóa trị cao nhất trong oxit vội 3 lần hóa trị vào hợp chất với hiđro. Hãy cho biết thêm hóa trị của R vào hợp chất với hiđro


Oxit cao nhất của một thành phần ứng với công thức RO3. Hợp chất của nó cùng với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác minh R


Hỗn hợpAgồm 2 kim loại X,Ythuộc nhì chu kì thường xuyên ở phân nhómIIA.Cho 2,64 gamAtác dụng không còn với dung dịch H2SO4loãng thu dược 2,016 khí (đktc). Xác minh X, Y


Ba nhân tố X, Y, Z thuộc thuộc nhóm A cùng ở bố chu kì liên tiếp. Tổng số phân tử proton trong ba nguyên tử bằng 70. Tía nguyên tố là nguyên tố nào sau đây


Cho 8,8 gam một tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp nhau cùng thuộc team IIIA, công dụng với HCl dư thì thu được 6,72 lít khí hiđro (đktc). Dựa vào bảng tuần hoàn cho thấy tên hai kim loại đó.


Nguyên tử của nhân tố M tạo được anion M2-có thông số kỹ thuật electron nghỉ ngơi phân phần ngoài cùng là 3p6. địa chỉ của nhân tố M trong bảng tuần hoàn và công thức hợp chất bao gồm hóa trị cao nhất với oxi là:
Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 9 Nói Với Con (Chi Tiết), Nói Với Con

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam