SOẠN ANH 9 UNIT 9 ENGLISH IN THE WORLD

     

Đây là phần khởi động của unit 9 với nhà đề: English in the world(tiếng anh bên trên khắp nuốm giới). Phần này để giúp bạn học bao gồm cái nhìn tổng quan liêu về chủ đề và hỗ trợ từ vựng, kết cấu liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 9 english in the world

*

Getting started - Unit 9: English in the World

1. Listen và read. (Nghe cùng đọc)

Teacher: Welcome khổng lồ English Club. Today, I"m going to vì a quick quiz to kiểm tra your knowledge of the English language. Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?(Giáo viên: xin chào mừng những em đến với câu lạc bộ tiếng Anh. Hôm nay, thầy cho những em nghịch trò đố mẹo để đánh giá kiến thức của các em về giờ Anh. Câu 1: có phải tiếng Anh được nói như ngôn ngữ thứ nhất bởi phần lớn mọi fan trên thế giới)Duong: Of course, it is.(Dương: kiên cố chắc rồi ạ)Teacher: Incorrect. Chinese is. Question two: Does English have the largest vocabulary?( ko đúng. Đó là giờ đồng hồ Trung Quốc. Câu 2: giờ Anh có vốn trường đoản cú vựng rộng duy nhất đùng không?)Vy: Yes, with approximately 500,000 words và 300,000 technical terms.(Vâng ạ, với khoảng 500,000 từ và 300,000 thuật ngữ kỹ thuật)Teacher: Yes, spot on! This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages.(Chính xác. Đó là cũng chính vì việc mở rộng của giờ đồng hồ Anh, giờ Anh vẫn mượn trường đoản cú vựng từ nhiều nước khác)Duong: Yeah, if there weren"t so many words, it would be easier for us to master it!(Vâng, nếu không tồn tại quá những từ sẽ dễ dàng hơn cho họ thành thành thạo nó)Teacher: Ha ha... But the simplicity of khung makes English easy khổng lồ learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question three: Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, & an adjective?(Haha...nhưng sự dễ dàng và đơn giản về kết cấu từ đã tạo nên tiếng Anh dễ dàng học. Những từ tiếng Anh đã được đơn giản hóa các thế kỷ qua. Bây giờ, câu 3: Em nào nói theo cách khác cho thầy biết một từ giờ đồng hồ Anh có thể là danh từ, động từ với tính từ?Mai: I think the word subject can operate as a noun, a verb, và an adjective.(Em suy nghĩ từ " subject" hoàn toàn có thể đóng vai trò như 1 danh từ, động từ và tính từ bỏ ạ)Teacher: Excellent. In English, the same word can operate as many parts of speech. That"s due to its flexibility. Question four: What is the longest word in English which has only one vowel?(Xuất sắc. Trong giờ đồng hồ Anh, cùng 1 từ rất có thể đóng những vai trò khác nhau. Đó là vì sự hoạt bát của nó. Câu 4: trường đoản cú nào lâu năm nhất trong giờ Anh mà lại chỉ có 1 nguyên âm?)Duong: Is it length?(Là trường đoản cú length hả thầy?)Vy: No, I think it"s strengths.(Không tớ nghĩ là strengths)Teacher: That"s right, Vy. Lastly, question five: Who can tell me at least three varieties of English?(Đúng rồi Vy. Cuối cùng, câu 5: em nào rất có thể kể đến thầy tối thiểu 3 sự đa dạng và phong phú của tiếng Anh?)Mai: American English, Australian English, and... Er, yes, Indian English.(Anh Mỹ, Anh Úc, và à...Anh Ấn ạ)

1.a Read the conversation again and find the nouns of the adjectives simple and flexible. (Đọc đoạn hội thoại đợt tiếp nhữa và tìm danh tự của tính trường đoản cú " 1-1 giản" và "linh động" ).

Giải:

Simplicity (Sự đối chọi giản)flexibility (sự linh hoạt)

1.b Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển các tính từ thành danh từ.

Xem thêm: 1 Thời Đại Trong Thi Ca (Chi Tiết), Một Thời Đại Trong Thi CaXem thêm: Máy Tính Sử Dụng Dây Bit Để Làm Gì, Máy Tính Sử Dụng Dãy Bit Để Làm Gì

Bạn có thể sử dụng từ bỏ điển.)

Giải:

Adjective (tính từ)

Noun (danh từ)

Sad (buồn)

Sadness (nỗi buồn)

dark (tối)

darkness (bóng tối)

stupid (Ngu ngốc)

Stupidity (Sự lẩn thẩn ngốc)

popular (phổ biến)

popularity (Sự phổ biến)

happy (hạnh phúc)

happiness (niềm hạn phúc)

punctual (đúng giờ)

punctuality (sự đúng giờ)

1.c Read the conversation again & choose the correct answers. (Đọc đoạn hội thoại lần tiếp nữa và chọn giải đáp đúng)

Giải:

1. Which language is most spoken as a first language in the world? (Ngôn ngữ như thế nào là tiếng bà bầu đẻ của tương đối nhiều nước trên chũm giới?)

A. English (tiếng Anh) B. Chinese (tiếng Trung)  C. Vietnamese (tiếng Việt)

2. English has about_______ words & technical terms. (Tiếng Anh có khoảng … từ cùng thuật ngữ kĩ thuật)

A. 500,000 B. 300,000 C. 800,000

3. The_____ of size makes English easy to lớn learn. (… của công thức làm cho tiếng Anh dễ dàng để học)

A simplicity (Sự đối chọi giản) B. Flexibility (Sự linh hoạt) C. Openness (Sự mở rộng)

4. One of the reasons why the vocabulary of English is xuất hiện is that it has _____ . (Một giữa những nguyên nhân vì sao từ vựng giờ Anh được mở rộng lá…)

A. A lot of words (rất những từ) B.many varieties (đa dạng) C.borrowed many words (nhiều trường đoản cú được mượn)

5. Some English verbs are____their nouns or adjectives. (Một vài rượu cồn từ tiếng Anh là … danh từ của nó hoặc tính từ.)

A. Very different (rất khác) B.the same as (giống nhau) C. Changed according to(thay đổi thông qua)

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. (Nối từ, cụm từ trong cột A với khái niệm trong cột B.)

Giải:

First language – the language that you learn khổng lồ speak from birth(ngôn ngữ đầu tiếng = ngữ điệu mà bạn làm việc nói từ thời điểm sinh ra.)second language – a language that you learn khổng lồ speak well & that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home.(ngôn ngữ vật dụng hai = ngữ điệu bạn học nói thành thạo, các bạn dùng trong các bước hoặc sinh sống trường, không phải học đầu tiên ở quê nhà.)official language – this language is generally used in the government, public administration, law & education system.(Ngôn ngữ chấp thuận = ngữ điệu được sử dụng rộng rãi trong khối hệ thống chính phủ, cơ quan pháp luật và giáo dục.)accent – a way of pronunciang the words of a language that shows which country or area a person come from.(chất giọng = cách phát âm của các từ ngữ mà qua đó mọi fan biết các bạn đến từ non sông và vùng miền nào.)dialect – a regional form of a language in which some words và grammar differ slightly from the standard size of the same language.(từ địa phương = ngôn ngữ đặc trưng của một vùng miền cùng từ ngữ và ngữ pháp khá khác so với ngôn ngữ chuẩn.)

3. Match the beginning of each sentence (1-6) to lớn its ending (a-f). (Nối phần khởi đầu của mỗi câu (1-6) với ngừng của nó (a-f)

Giải:

English is used as a first language in at least 75 countries around the world. (Tiếng Anh được sử dụng như tiếng mẹ để tại ít nhất 75 đất nước trên nỗ lực giới.)The British Council estimates that about 375 millions people speak English regularly as a second language. (Hội đồng Anh mong tính rắng có khoảng 375 triệu người nói giờ đồng hồ Anh như ngôn ngữ thứ hai.)At present, over a billion people are learning English worldwide. (Hiện tại rộng 1 tỷ bạn đang học tập tiếng Anh trên khắp cụ giới.)Immigration, new technology, popular culture & even war have all contributed to the growth of English. (Sự di cư, technology mới, văn hóa truyền thống chung và thậm chí là là chiến tranh đã góp phần vào sự cách tân và phát triển của giờ đồng hồ Anh.)Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as British English, American English, Australian English, Indian English, etc.(Ngày nay có nhiều biến thể của giờ đồng hồ Anh trên khắp nhân loại chẳng hạn như Anh Anh, Anh Mỹ, Anh Úc, Anh Ấn,...)There are many differences in accents and dialects between varieties of English though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties. (Có nhiều sự khác biệt về hóa học giọng và ngôn từ địa phương giữa các biến thể tiếng Anh tuy nhiên tất cả hầu như được hiểu ít hay những bởi người nói của những biến thể.)

4. Work in pairs. Ask và answer questions about the English language using the information from 3. (Làm vấn đề theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về: ngôn ngữ Tiếng Anh sử dụng tin tức từ câu 3.)